Onze voorwaarden

Huurvoorwaarden vakantiehuis Casa Porchia,

1. Aansprakelijkheid.

Verhuurder is niet aansprakelijk  voor onvoorzien niet gebruik kunnen maken van de rivier, veroorzaakt door bijv. vernieling, onderhoud,reparatie of watercondities. Verhuurder kan niet verantwoordelijk  worden gehouden voor ongemakken, veroorzaakt door het werk van derden, zoals gemeente, provincie, enz. Verhuurder  wijst elke verantwoordelijkheid  voor persoonlijke schade, verlies, diefstal of beschadiging van bagage, persoonlijke eigendommen of voertuig, zomede voor kosten, voortvloeiend uit het niet op tijd bereiken van het vakantiehuis of appartement tengevolge van vertraging.

2. Reserveren en prijs.

Een reservering is geldig vanaf het moment, dat de vereiste betaling door verhuurder is ontvangen. Het betalen hiervan houdt in, dat de huurder heeft kennis genomen en akkoord gaat met de hier genoemde algemene huurvoorwaarden en de omschrijving van de woning, die hij heeft gehuurd. De prijzen zijn berekend in Euro’s en zijn per woning per week of andere periode, indien zo vermeld op de bevestiging. Bijkomende kosten, zoals eind schoonmaak, verbruikskosten, enz. zijn bij de woningomschrijving vermeld en zijn niet bij de prijs inbegrepen, tenzij anders vermeld.

3. Betaling van de huurprijs.

Voor iedere reservering moet 50% van de huurprijs worden betaald. Deze betaling dient binnen 7 dagen na dat de reservering door ons in behandeling is genomen door ons ontvangen te zijn. Het restant moet uiterlijk 4 weken voor de aanvang van het verblijf in de vakantiewoning door ons door ons te zijn ontvangen. Indien dit niet heeft plaatsgevonden, zal de huurder telefonisch of per mail benaderd worden met het verzoek het bedrag alsnog te betalen.  Gebeurt dit niet, dan zal dit gezien worden als een annulering van de woning door de huurder.
Verhuurder heeft dan tegelijkertijd het recht de betreffende vakantiewoning opnieuw voor verhuur aan te bieden.
Na ontvangst van de huursom, worden de reispapieren per ommegaande aan de huurder toegestuurd. Hierbij is alle noodzakelijke informatie betreffende de woning, routebeschrijving, alsmede adres en naam van de persoon, die de sleutel regelt.

4. Annulering door de huurder.

Verhuurder brengt de volgende bedragen in rekening, afhankelijk van de datum van annulering door de huurder: bij annulering tot 4 weken voor de aanvang van de huurperiode: 30%,van de huursom. Bij annulering vanaf 4 weken tot de dag van aankomst 75% van de totale huursom. Indien de huurder geen gebruik maakt van de vakantiewoning of deze voor het einde van de huurperiode verlaat, zal er geen restitutie plaats vinden.

5. Annulering door verhuurder.

Indien door onvoorziene omstandigheden verhuurder de huurovereenkomst moet annuleren, zal de huurder hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht en restitutie van aanbetalingen plaatsvinden.
Indien de annulering van de huurovereenkomst niet het resultaat is van overmacht, dan zal verhuurder bovendien een extra bedrag van 10% van de huursom betalen, zijnde een vergoeding voor schade en ongemak.

6. Klachten.

Klachten dienen aan ons te worden gemeld. Veelal zullen wij de klacht proberen te verhelpen. Dezelfde regel geldt, indien er zich tijdens het verblijf in de vakantiewoning een technisch probleem voordoet.

7. Omschrijving.

Alle losbladige informatie of informatie op de Internet site van verhuurder betreffende de vakantiewoning, de indeling, het meubilair of de desbetreffende voorzieningen is in eerlijkheid verstrekt. Indien hierin een verandering plaats vindt tussen het moment vanreservering en de aanvang van de huurperiode, zal de verhuurder de huurder hierover informeren.

8. Maximum aantal bewoners.

In de vakantiewoning mogen niet meer dan 4 personen logeren, tenzij vooraf toestemming is verleend door verhuurder. Indien dit aantal overschreden wordt, kan degene, die de ontvangst regelt de toegang tot de vakantiewoning aan deze extra personen ontzeggen. Indien er op een later tijdstip, buiten medeweten van degene, die de ontvangst regelt, toch extra personen in de woning komen logeren, ontstaat er onmiddellijk een vordering van 25% van de huursom per extra persoon.

9. Huisdieren.

In de woning is het toegestaan om een huisdier mee te nemen ervan uitgaande dat uitwerpselen in de tuin opgeruimd worden en het huis “haarvrij” achter gelaten wordt. Ook mogen huisdieren niet op de meubels en bedden verblijven.

10.Schoonmaak.

Het huis dient schoon en netjes te worden aangetroffen. Is dit niet het geval,dan moet dit onmiddellijk aan ons gemeld worden, zodat wij het één en ander kunnen herstellen. Bij het vertrek dient de huurder de woning netjes achter te laten, inclusief het terras en tuin.